See Shoshin.com
See Shoshin Sales
415-251-2180
707-601-0922 cell


                        ~ Juyo Books ~

Only good swords priced at or below market. Prices vary because owners vary.
















  ~Display Only~
Sengo Masashige

"The Falling Snow Sword"
Juyo Kanenaga
Shinkai Daito
Hankei
Naoe Shizu Tachi

Juyo Senjuin Tachi
Juyo Nobukuni

Juyo Namban Kabuto
Juyo Dragons
Date' Armor

~Other~
Dragon Cannon

 Matchlock Pistol

Chain Shirt


Bizen Sukefusa Yari
Yasutsugu Katana

Naotane-Yoshitane O-Dampira
Mito Tokugawa Masters Daisho

Kishinmaro Masatoshi
Kanesaki
Naoe Shizu Tachi
Kunisada Dambira
Higo Tachi Koshirae
Silver Omori Dambira

    Mitsusada Naoharu Tanto

Chikuzen Nobukuni Yoshinao 

Tsuta Sukehiro
Yokoyama Tanto
We have Juyo  - please contact




Powerful Shinto

 Kanekiyo

  Time Payment Option Available


Billing Department
Sho-shin


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Appraisal Charts
Meinrad Braun