See Shoshin.com
See Shoshin Sales
415-251-2180


                        ~ Juyo Books ~

Only good swords priced at or below market. Prices vary because owners vary.  ~Display Only~
Sengo Masashige

"The Falling Snow Sword"
Juyo Kanenaga
Shinkai Daito
Hankei
Naoe Shizu Tachi

Juyo Senjuin Tachi
Juyo Nobukuni

Juyo Namban Kabuto
Juyo Dragons
Date' Armor

~Other~
Dragon Cannon

 Matchlock Pistol

Chain Shirt


Yukihira - Kishindayu
Bizen Sukefusa Yari

Yasutsugu Katana

Naotane-Yoshitane O-Dampira
Mito Tokugawa Masters Daisho

Kishinmaro Masatoshi
Kanesaki
Naoe Shizu Tachi
Kunisada Dambira
Higo Tachi Koshirae
REDUCED: Silver Omori Dambira

    Mitsusada Naoharu Tanto

Chikuzen Nobukuni Yoshinao 

Tsuta Sukehiro
Yokoyama Tanto
We have Juyo - Also:  Time Payment Option Available


Kanekiyo

Powerful Shinto


Billing Department
Sho-shin


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Appraisal Charts
Meinrad Braun