~ Juyo Books ~

Priced at or below market. 


Hichibei Wakizashi
Hiroga Morihiro

Bizen Sukefusa Yari

Yasutsugu Katana

Naotane-Yoshitane O-Dampira

Kishinmaro Masatoshi
Kanesaki
Naoe Shizu Tachi
Kunisada Dambira

REDUCED: Silver Omori Dambira

    Mitsusada Naoharu Tanto

Chikuzen Nobukuni Yoshinao 

Tsuta Sukehiro
Yokoyama Tanto

We have Juyo - Also:  Time Payment Option Available


Kanekiyo

Powerful Shinto


Falcons Press
 

Billing Department
Sho-shin