~ Juyo Books ~

Priced at or below market. Hichibei Wakizashi
Hiroga Morihiro
Yukihira - Kishindayu

Bizen Sukefusa Yari

Yasutsugu Katana

Naotane-Yoshitane O-Dampira

Mito Tokugawa Masters Daisho

Kishinmaro Masatoshi
Kanesaki
Naoe Shizu Tachi
Kunisada Dambira
Higo Tachi Koshirae
REDUCED: Silver Omori Dambira

    Mitsusada Naoharu Tanto

Chikuzen Nobukuni Yoshinao 

Tsuta Sukehiro
Yokoyama Tanto

We have Juyo - Also:  Time Payment Option Available


Kanekiyo

Powerful Shinto 

Billing Department
Sho-shin