Priced at or below market. 


Kofu
                  Ju Hiromitsu 30" Yari
Yasutsugu Katana
Kishinmaro Masatoshi
Naoe Shizu Tachi
Kunisada Dambira

 
Chikuzen Nobukuni Yoshinao 
Tsuta Sukehiro

We have Juyo - Also:  Time Payment Option Available


Kanekiyo

Powerful Shinto 

Billing Department
Sho-shin