Tokubetsu Juyo Kunihiro
Wakizashi - Mei: Nishu Furuya Ju Kunihiro (cao) 
                  Ura: Fukubei Genshi-To
Nagasa: 50.7cm
Sori: 1.0cm
Moto-Haba: 3.1cm
Saki-Haba: 2.2cm
Moto-Kasane: 0.6cm
Kissaki-Naga: 3.6cm
Nakago-Nagasa: 13.7cm
Nakago-zori: nashi
Shinogi-zukuri, Ihori-Mune, wide Mi-haba with  Chu-Kissaki. 

Standing Itame Hada has Ji-Nie and Chikei. 
Nie Gunome-Midare Ba has Togari reaching from the tops, Yahazu "Arrow-notch" style. There is Tobiyaki and Yubashiri providing the look of Hitatsura. Ko-Ashi and  Yo exemplifies, - with Sunagashi. 
Midare-Komi Boshi has Togari head. 
Omote Hori is a large trough to frame the particularly strong Kurikara and Ken.
Ura has a long Bonji and carving of Fudo Myo-O. A Koshi-Hi accompanies the frame. 
Kuri-Jiri Nakago has Katte-sagari Yasuri and two Mekugi-ana. SiteMap
 See: Kunihiro 
Glossary - NENGO Chrono
- NENGO Alpha