KYOTO      HORIKAWA KUNIHIRO
                     HORIKAWA DEN
                           MISHINA
                              MORIOKA

OSAKA        KUNISADA
                             KUNISUKE

                          TSUDA
                          OSAKA TAMBA
                          HIDARE MUTSU  SAKAKURA
                          IKKANSHI TADATSUNA
                          OSAKA ISHIDO
                          TAKAI
                          OZAKI
                          GASSAN
~Primer~ Horikawa School
KYOTO - YAMASHIRO PROVINCE     
HORIKAWA School - Umetada Myoju
KO-MOKUME with JI-NIE. HIRO-SUGUHA, SUGU-KUZURE BA,
O-NOTARE O-MIDARE BA in NIE. O-HAKO GUNOME-MIDARE.
SUNAGASHI. HAMON can be FUKASHI.
UMETADA MYOJU  KEI-CHO 1596
   |_____________ ________ _________ ___________ ___|____     ____|___ ____|____  ___|____  _____|____ KUNIHIRO     TERUHIRO TADAYOSHI  MUNEYUKI  SHIGEYOSHI
   |(HYUGA)                     ____|____       |__________    |                            YOSHIHIRA   ____|____  ____|____
   |_________ _____ ____ _____ ____         YOSHINOBU  MUNEYOSHI
   |     ___|____ | ___|____ | ___|____    ____|____

   |     KUNIYASU | MASAHIRO | KUNITOMO    YOSHINOBU

   |            ___|____   ___|_____

   |           KUNIYUKI   KUNIMICHI
   |_____ _________ _____    |___________ _________    |  ___|____  ___|____ | ___|_____  ____|____  ___|____    |  KUNIMASA  KUNITAKE | KUNIMICHI  KUNITSUGU  TADAKUNI
   |   ____________|____ |___ _________ _______________
   |   MUSASHI YOSHITAKE ___|____  ___|____      _____|_____
   |                     ARIYOSHI  HIROYUKI      MAN-JI 1658
   |_________ _________ _________                _____|____
___|___    __|___   __|___    __|___       ____|____  ____|____
ECHIZEN    SETTSU   SETTSU    SETTSU       TOSHINAGA  TOSHINAGA
KUNIKIYO  KUNISADA  KUNISUKE KUNISUKE
MASAHIRO KEI-CHO (f: KUNIMASA):

KUNITAKE KANEI 1624 (t: HORIKAWA KUNIHIRO): Running Itame
Hada has Ji-Nie. Suguha and undulating Gunome-Midare Ba
with Ashi-iri in Ko-Nie. Ryo-Wazamono.
KUNITAKE
HEIANJO JU FUJIWARA KUNITAKE

YOSHITAKE(1) EN-PO 1673 (f: KUNITAKE): KAWADE-SHI DAYU.
Went to Edo with his grandson, Yoshitake(2) in GEN-ROKU
SHICHI-NEN spring of 1694. Strongly standing Itame Hada
is Shirake. His Hamon is Ko-Nie Deki Suguha of slightly
undulating Notare, to Gunome-Midare and O-Gunome-Midare
Ba where Bie is stronger. Boshi is Sugu to Togari turn,
or Ko-Maru. RYO-WAZAMONO.
IZUMO DAIJO FUJIWARA YOSHITAKE
IZUMO-no-KAMI FUJIWARA YOSHITAKE
IZUMO-no-KAMI HOTETSU-NYUDO YOSHITAKE
HEIANJO JU IZUMO DAIJO FUJIWARA MYO YOSGITAKE
\


Juyo Bunkazai
Kuniyasu

Nagasa:2 Shaku 5 Sun (75.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago:7 Sun 6 Bu (23.03cm)


Ise Torahiko Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, thin Mune to Raised Shinogi-taka. Gentle Sori to elongated O-Kissaki that is similar to Kamasu "Barracuda Kissaki".
Itame Hada mixes with Mokume on which thick, large nodule Ji-Nie stand.
Ko-Notare slips along smoothly wherein Gunome-Midare with Ashi-iri plays with Sunagashi. Clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie that becomes Ara-Nie at the Habuchi. Tobi-yaki are seen. The Monouchi has large rising O-Notare waves where Kinsuji follows grain.
Midare-Komi Boshi with of Maru Kaeri and Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana. Signed Two-character Mei:


     
Kuniyasu

Juyo Bunkazai
Kuniyasu
Juyo Bunkazai
Masahiro

Nagasa: 2 Shaku 6 Sun 6 Bu (90.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Bu (3.3cm)
Nakago: 4 Sun 1 Bu (12.4cm)


Ise Torahiko Family Possession.
Shinogi-Tsukuri. Mitsu-Mune, with shallow Sori. An elongated Chu-Kissaki stands boldly on a pronounced upper.

Running Itame Mokume mix, standing Hada. Jigane appears strong. There is pronounced and thick Ji-Nie and Chikei.
The upper half is exuberant, the lower, tame. High-reaching Gunome-Midare Ba and Choji has Ashi and Sunagashi streams, in Nioi-Fukashi and Ko-Nie that becomes Ara. Ura has Tobi-yaki. Mune-yaki repeats along the back.
Midare-Komi Boshi is Ko-Maru Hakikake and Kaeri.

Ubu Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     Osumi Jo Fujiwara Masahiro
     Nishu Ju
 
Dewa Daijo

Juyo Bunkazai
Kunimichi

Nagasa:2 Shaku 3 Sun 2 Bu (70.3cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 1 Bu (18.48cm)


Yoshida Terumitsu Family Possession.
Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune. Shallow curve to O-Kissaki.
Standing and running Itame Hada has Ji-Nie and Chikei.
A rippling Notare holds Gunome-Midare and Choji-Midare Ba with deep Nioi and profuse Nie. Figures are swept and blown with Sunagashi and Kinsuji.
Both sides, evenly similiar Notare-Komi  Boshi with Tsuki-age Kaeri.
Ubu Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
     Dewa Daijo Fujiwara KunimichiJuyo Bijutsu-Hin
Kunimichi

Nagasa:2 Shaku 4 Sun 9 Bu (75.45cm)
Moto-Haba: 9 Bu 6 Rin (2.9cm)
Nakago: 6 Sun 3 Bu (19.09cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Running Itame Hada in the lower with rolling Masame for the length. There is Ji-Nie.
An active Notare Hamon of O-Midare of Gunome-Midare Ba has Nie swept Tobi-yaki. Sunagashi pulls Niju through figures. in clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi

Kunimichi Tanto
Nagasa: 8 Sun 5 Bu 2 Rin (25.82cm)
Moto-Haba: 9 Bu  (2.72cm)
Nakago: 3 Sun 8 Bu (11.51cm)


Nishimoto Tadamori Family Possession.
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, slight curve.
Omote: Bonji and Fudo.
Ura: Bonji , Gomabashi and Tsume "Claw".
Running Itame Hada stands. Ji-Nie. 

A wide Ko-Notare line has deep Nioi-guchi and Ko-Nie Gunome-Midare Ba with Yo and where Sunagashi pulls Niju and Kuzure-like Tobi separations. Hamon widens in the upper.
Midare-Komi Boshi with Hakikake.
Ubu Haagari Kurijiri
Nakago. One Mekugi-ana.


Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi
Kanei Gonen Roku Gatsu Kichi Nichi
 Kunimichi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 7 Bu (71.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun 3 Rin (3.12cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu 5 Rin (20.76cm)


Omura Toshio Family Possession
Tradition of his line. Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Standing Itame Hada with Ji-Nie.
Dynamic Notare holds Gunome-Midare Ba with Ashi in clear Nioi-Fukashi and Nie where Sunagashi brushes and strafes. 

Asaki-Notare Boshi has Ko-Maru and Hakikake.
Ubu, rounded Yamagata Nakago has one Mekugi-ana.

   
Dewa Daijo Fujiwara Kunimichi 

Kunitomo
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 3 Bu (73.63cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 6 Sun 3 Bu (19.24cm)


Ise Torahiko Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, gentle Sori to elongated Chu-Kissaki.
Itame Mokume mixed Hada with thick Ji-Nie and Chikei.
Hiro-Suguuha on a gentle Aski-Notare with many Yo and Ashi. The Hamon is Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Long, striating Sunagashi runs through the Habuchi.
Midare-Komi Boshi has Hakikake and widens to a drop against the Mune.
Ubu, shallow Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     Echigo-no-Kami Fujiwara Kunitomo

 

Hiroyuki
Nagasa: 1 Shaku 3 Bu (31.36cm)
Moto-Haba: 9 Bu 2 Rin (2.79cm)
Nakago: 3 Sun 9 Bu (11.82cm)


Naruse Mitsutaka Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, slight Sori.
Omote has Suken.
Ura: KoshiHi-ni Sobi
Strongly standing and running Ko-Itame Hada that is almost Masame.
Hoso-Sugu of  Ko-Notare Ko-Gunome and Kuichigai Ba in Ko-Nie and Nioi.
Sugu Komaru Boshi and medium falling Kaeri.
Ubu, shallow Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

     
Heianjo Horikawa Ju HiroyukiKuniyuki
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 7 Bu (74.83cm)
Moto-Haba: 1 Sun 3 Rin (3.15cm)


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, elongated Chu-Kissaki.
Itame Mokume Hada has Ji-Nie.
Gunome Ko-Notare mix with Ashi and Yo and Ko-Nie throughout the Habuchi.
Saagari Komaru with deep Kaeri.


Sesshu Amazaki Ju Fujiwara Kuniyuki

Shibata


 

Ariyoshi
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 2 Bu (73.33cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Aoyama Takayoshi Family Possession
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, gentle Sori to Chu-Kissaki.

Strongly standing Itame Hada runs. There is Ji-Nie.
High rising O-Midare Gunome-Midare is striated and broken apart with running Sunagashi. Nie of different size chase Kinsuji.
Midare-Komi Boshi with Nie Kuzure.
Kurijiri, Ubu Nakago with one Mekugi-ana.

     
Awa-no-Kami Fujiwara Ariyoshi 

Kunimasa Dambira
Nagasa: 1 Shaku 2 Sun 6 Bu (38.18cm)
Moto-Haba: 1 Sun 6 Rin (3.12cm)
Nakago: 4 Sun (12.12cm)


Ise Torahiko Family Possession
The work evokes Sadamune and Nobukuni.
Katakiri Omote and Hira-Tsukuri, Ihori-Mune with slight curve.

Omote: ToHi with upper Bo-Hi and Lower Bo-Hi, both in Kakudome.
Ura: Hata Banner and Staff.
Ko-Itame Hada has profuse Ji-Nie and Chikei.
Nioi-Fukashi and Ko-Nie Notare Gunome mix has Ashi and Yo and Tobi-yaki pulls a showy exuberance.
Midare-Komi Boshi to Togari turn and long falling Kaeri. .
Kurijiri Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

     
Kunimasa 

Yoshikuni Dambira
Nagasa: 1 Shaku 5 Sun (45.45cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 4 Sun 5 Bu (13.63cm)


Kazuta Seiji Family Possession
After Nobukuni Style.
Katakiri Omote with Hira-Tsukuri Ura, Mitsu-Mune with deep curve.

Omote: Bonji - Rendai - Kuwagata - Suken
Ura: Kuichigai-Hi
Standing Itame Hada that runs.
A dynamic variation holds Gunome-Midare Ba of Nioi and Nie while striating Sunagashi cutting through heads. Tobi-yaki is strung with Nie.
Midare-Komi Ko-Maru Boshi has long Fukashi Kaeri..
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     
Sanjo Horikawa Yoshikuni

Horikawa Yoshitake Chidori Yari
Nagasa: 6.75"
Width: 3.75"
Nakago: 13.75"

Ubu Nakago, Kuri-jiri, Two Mekugi-ana
Their line descends from Heianjo Yoshinori.
Signed: Izumo-no-Kami Fujiwara Yoshitake


Horikawa Yoshitake Katakiriba Katana

Horikawa Yoshitake Katakiriba Katana

Katakiriba-Tsukuri with O-Kissaki. Bo Koshihi and Suken Omote.
Running Itame/Mokume mix has JI-NIE. Surface translucent.
Asaki-Notare has Gunome O-Gunome Midare Ba with Kinsuji and Sunagashi cutting tops.

     Izumo Daijo Fujiwara Yoshitake